Okolie

Chránená krajinná oblasť (CHKO) POĽANA

Poľana je najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Vulkanickou činnosťou sa na jej území vytvorila mohutná sopka s priemerom 20 km, čím sa zaraďuje medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. V centrálnej časti územia sa zachovala typická kotlovitá prehĺbenina krátera. Zachovali sa aj zvyšky lávových andezitových prúdov a veľa z nich je vyhlásených za maloplošné chránené územia. Sú to Kalamárka, Melichova skala, Vodopád Bystrô. Aglomerátové zvyšky reprezentuje Bátovský balvan, Jánošíkova skala, či Veporské skalky.

Osobitosťou chránenej krajinnej oblasti je vrcholová smrečina na Zadnej Poľane, ktorá sa nachádza na najjužnejšom okraji pôvodného areálu v Západných Karpatoch na andezitovom podklade.

Vyskytuje sa tu množstvo chránených a vzácnych druhov rastlín. S fauny spomeňme výskyt medveďa, vlka, rysa, orla krikľavého, či výra skalného. Od roku 1990 je územie CHKO Poľana biosférickou rezerváciou UNESCO.

Turistická mapa Poľany